บริการด้านผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 

 

ให้บริการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) โดยการบริหารจัดการจากภายนอก ทั้งแบบประจำ และแบบแทนตำแหน่งที่ว่างชั่วคราว

ผู้นำที่รับผิดชอบงานทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติชำนาญงานในแวดวงการบัญชี และต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกับบริษัทในประเทศไทยได้  เพื่อที่จะสามารถแปลความข้อมูลทางการเงิน แล้วส่งมอบเป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ บนพื้นฐานของผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจนั้น ๆ ให้กับทีมผู้บริหารของบริษัทได้

 

บริการของเรา

“ บริการผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)”  หรือที่เรียกว่า “บริการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยการบริหารจัดการจากภายนอก”  เป็นบริการที่ให้กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรจากภายนอกที่มีทักษะและความรู้ในการบริหารงานด้านการเงิน เราสามารถให้บริการได้ทั้งในแบบประจำ และแบบแทนตำแหน่งที่ว่างชั่วคราว

 

ขอบข่ายที่กว้างขวางของบริการผู้บริหารฝ่ายการเงินจากภายนอก และบริการบริหารจัดการทางการเงินของเรา ครอบคลุมการให้คำแนะนำทางการเงิน และทางภาษีแก่ผู้บริหารระดับสูง และแก่บุคลากรในแผนกบัญชี, การวางแผนทางการเงินและภาษี, การจัดการกระแสเงินสดหมุนเวียน และการคาดคะเนวางแผน, การปรับโครงสร้างฝ่ายหรือแผนกบัญชี, การทบทวนนโยบายทางการบัญชี และระเบียบปฏิบัติงาน, การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานบัญชี, การบริหารจัดการแผนกหรือฝ่ายบัญชีที่ทำโดยบริษัทภายนอก, การบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมทั้งการวิเคราะห์, การพัฒนา และการสอดส่องตรวจตรางบการเงิน, รายงาน, งบประมาณ และการประมาณการต่าง ๆ 

การใช้บริการผู้บริหารฝ่ายการเงินจากภายนอก และบริการด้านบริหารจัดการทางการเงินของ Administration outsourcing  ทำให้ลูกค้าของเราสามารถพุ่งความสนใจไปที่การคิดจัดการและหาทางทำให้ธุรกิจของพวกเขาเจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ในขณะที่มีเราเป็นผู้ดูแลด้านการเงินให้ และช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดต้นทุน และภาษี รวมทั้งช่วยเร่งกระแสเงินสดหมุนเวียน

คำรับรองของลูกค้า

“…เราใช้บริการของ Administration Outsourcing มาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา และพบว่าเราทำงานกับพวกเขาได้ง่ายมาก ๆ พนักงานได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี, มีความสามารถเพียงพอ, ไว้วางใจได้ และทำงานในเชิงรุก ความเข้าใจในประเภทธุรกิจที่หลากหลายของพวกเขาและประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนต่อพัฒนาการที่รวดเร็วของธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับประโยชน์อย่างมาก จากบริการให้คำแนะนำด้านการเงิน และการวางแผนทางการเงินซึ่งทำให้เราสามารถทุ่มเทไปที่เฉพาะงานหลักทางด้านกฎหมายของเราเอง เราไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำ Administration Outsourcing ให้แก่ธุรกิจอื่นๆ...” Nippita Pukdeetanakul

กรรมการผู้จัดการ,

JNP Legal Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766