บริการจัดการด้านภาษีอากรของไทย

การวางแผนบริหารจัดการงานด้านภาษี และการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ มีความ สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยมีความท้าทาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและขอบเขต  เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวางแผนงานการจัดการด้านภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ต้องคอยติดตามสอดส่องให้ทันเหตุการณ์ว่ามีข้อบังคับใหม่ ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกฎหมายภาษีเกิดขึ้นหรือไม่  กรอบเวลาการยื่นภาษีถูกกำหนดไว้อย่างเข้มงวด หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ บทลงโทษค่าปรับก็สามารถพอกพูนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

บริการของเรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีละหนึ่งครั้ง หลังจากที่บัญชีต่าง ๆ ของคุณได้ถูกตรวจสอบทางบัญชีแล้ว มีข้อบังคับที่กำหนดให้คุณต้องยื่นแบบ ฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรพากร  ภาษีนี้ขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของผลการประกอบการของคุณในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์หลายประการที่ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถหักลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคุณลงได้ และนั่นก็หมายถึงว่า จะช่วยลดภาระในการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลงด้วย


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหมือนกับประเทศอื่น ๆ   ประเทศไทยมีข้อบังคับให้บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต้องชำระภาษี  ในประเทศไทย ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการหักภาษีนี้ไว้ ณ ที่จ่าย เมื่อทำการจ่ายเงินเดือนที่หักภาษีได้  การหักภาษีนี้คำนวณจากการประมาณการ เงินได้พึงประเมินทั้งปีภาษี ซึ่งแบ่งเป็น 12 เดือน  นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่ระบุให้ต้องทำการยื่นแบบฯ เป็นรายปี ทุก ๆ ปี ด้วย

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คนทางฝั่งตะวันตก และยุโรปอาจจะไม่คุ้นเคยกับภาษีประเภทนี้  ภาษีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายค่าบริการใด ๆ ให้กับผู้ที่ให้บริการกับคุณ  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณจ่ายชำระบิลค่าโทรศัพท์ บริษัทของคุณถูกกำหนดให้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เสมอ  และเพื่อพิสูจน์แสดงการหักภาษีนี้ต่อกรมสรรพากรของไทย จะต้องทำการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการด้วย  

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ภาษีนี้มีข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงกับหลักการขอวีซ่าประเภทอยู่พำนักถาวร (Immigration Visa) สำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไว้ด้วย  ความรู้และความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจหลีกเลี่ยงได้  การฝ่าฝืนไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ อาจนำไปสู่อัตราโทษที่สูง ควรตรวจตราให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด

คำรับรองของลูกค้า

“...Admin Outsourcing ทำงานด้านการเงิน, การบัญชี และการจัดทำเงินเดือนพนักงานให้กับเรา มาตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในต้นปี 2552 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปัจจุบันบริษัทของเรามีพนักงานกว่า 1,600 คน ทำให้ทั้งรายได้, ใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินเดือน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Securitas เป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจกแจงรายงานที่หลากหลาย Admin Outsourcing ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งส่งรายงานได้กระชับถูกต้อง และตรงเวลาเสมอมา...” David Viccars ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Securitas Asia  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766